Disable Preloader
advies & nieuws

Wat als je als je onderneming haar contractuele verplichtingen niet meer kan naleven ten gevolge van de Coronacrisis?

A. Inhoud contract

1  Contractuele bepaling tot beëindiging van het contract wegens wanprestatie

Vooreerst is het belangrijk de inhoud van het contract goed na te lezen. In heel wat contracten is schriftelijk vastgelegd wat de gevolgen zijn wanneer één partij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen. In principe kan een contract volgens het Belgisch recht enkel beëindigd worden door een rechter. Contractueel kan er echter voorzien worden dat een contract, zonder tussenkomst van een rechter, kan beëindigd worden door een partij als de wederpartij in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen maar dan moet de partij die de beëindiging vordert de in gebreke blijvende partij steeds eerst een aanmaning sturen om haar fout binnen een overeengekomen termijn te herstellen.

Tenzij uw contract dit uitdrukkelijk voorziet, vormen volgens de Belgische wetgeving tegenslagen of gewijzigde economische omstandigheden geen reden om uw contractuele verplichtingen niet na te komen.  

De wet van 4 april 2019 verbiedt misbruik van een economische afhankelijkheid vanaf 1 juni 2020 en onevenwichtige contractuele bepalingen vanaf 1 december 2020. Deze (toekomstige) wetgeving kan u als KMO helpen in uw gevecht tegen een kapitaalkrachtige contractspartij die geen begrip toont voor de moeilijke situatie waarin u zich bevindt ten gevolge van de Coronacrisis.

2. Overmacht

Indien in uw contract uitdrukkelijk wordt voorzien dat ‘overmacht’ een argument is voor partijen om hun contractuele verplichtingen niet te moeten uitvoeren en in de definitie van overmacht wordt verwezen naar epidemieën, recessies…., kan u zich op deze contractuele bepaling beroepen om (tijdelijk) bevrijd te zijn van de contractuele verplichtingen.

Indien in uw contract niet dergelijke clausule is opgenomen of de clausule inzake overmacht vermeldt niet uitdrukkelijk epidemieën of recessies als overmacht, dan zal de vraag of u zich op overmacht kan beroepen om uw contractuele verplichtingen niet uit te voeren afhangen van een feitelijke beoordeling door de rechter.

Als overmacht wordt beschouwd een situatie die ertoe leidt dat uw onderneming in de absolute onmogelijkheid is om haar contractuele verplichtingen na te komen. 

→ Het is heel belangrijk uw contract grondig na te lezen om te weten wat uw contractuele rechten zijn en welke middelen uw wederpartij heeft om het contract te beëindigen indien hij of zij dit wenst te doen als u als ondernemer uw contractuele verplichtingen niet kan naleven.

B. Bescherming tegen schuldeisers

Mocht u als onderneming in financiële moeilijkheden komen en uw schuldeisers niet kunnen betalen en/of uw contracten niet kunnen naleven waardoor de continuïteit van uw activiteiten in het gedrang komt, kan u bescherming vragen tegen uw schuldeisers bij de rechtbank. Tijdens de periode van opschorting van betaling moet u uw schuldeisers niet betalen en kan u ook niet failliet gaan.  Na de periode van opschorting kan u de rechtbank en de schuldeisers vragen de kans te krijgen de openstaande schuld gespreid te betalen.

In het kader van deze procedure kan u als ondernemer ook beslissen de uitvoering van een overeenkomst op te schorten. Het contract wordt dan niet beëindigd maar u bent als onderneming in moeilijkheden niet gehouden tot het uitvoeren van de overeenkomst totdat u terug instaat bent om de overeenkomst na te leven. De schade die u wederpartij lijdt, is een schuld die niet onmiddellijk moet betaald worden. Die schuldvordering in schadevergoeding kan enkel worden erkend indien de schade kan worden bewezen en de vordering zal als een schuld in de opschorting over een periode van 5 jaar betaald kunnen worden.

Als u vragen heeft, kan u Blienberg Advocaten vrijblijvend contacteren. Een eerste consultatie is steeds gratis.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.