Disable Preloader
advies & nieuws

GDPR: Het hergebruik van uw profielfoto op facebook door derden: toegelaten of niet?

Op 30 juni 2020 besliste de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit dat de sportrechtbank de profielfoto van een persoon mocht hergebruiken om de organisatoren van een sportmanifestatie te verwittigen dat het een persoon (de klager) niet meer toegelaten was trainingen, kampioenschappen of enige andere wedstrijd bij te wonen.

Feiten:

De klager werd door de sportrechtbank veroordeeld tot ‘een algemeen verbod om aanwezig te zijn op trainingen, kampioenschappen of enige andere wedstrijd van om het even welke aard, georganiseerd onder de sportieve autoriteit van de Y, dit voor een periode van 1 jaar. Dit verbod strekt zich uit tot elke plaats waar de competitie zich afspeelt, waaronder – maar niet limitatief – de […]”.’

De griffier van de sportrechtbank heeft vervolgens een email gestuurd aan de sportcommissarissen van een welbepaald, nakend event, alsook in cc aan de organiserende instelling om hen op de hoogte te brengen van de beslissing.  Een foto van de klager werd in bijlage toegevoegd om de bestemmelingen van de e-mail toe te laten de veroordeelde te herkennen indien hij zich ondanks het aanwezigheidsverbod toch zou aanmelden.

Argumenten van partijen

De klager vond dat zijn privacy was geschonden om hij nooit de toelating had gegeven deze profielfoto te hergebruiken voor de doeleinden waarvoor de sportrechtbank de foto gebruikte.  De foto zou volgens de klager op zijn facebookaccount gepost zijn als ‘privé’.

De sportrechtbank verweert zich als volgt:

  • De foto is publiek beschikbaar en het meesturen van de foto als bijlage bij een email zou geen verwerking uitmaken omdat de foto niet volgens specifieke criteria werd gestructureerd.
  • De foto is vrij en publiekelijk beschikbaar op het facebookprofiel van de klager zodat iedereen de foto kan raadplegen en bijgevolg is er geen inbreuk op de privacy
  • Zij een rechtmatig belang had om de foto per mail te versturen aan de sportcommissarissen en de organiserende instelling van een welbepaalde wedstrijd om te vermijden dat de klager zich daar toch zou vertonen.
  • De foto was bewerkt op een wijze dat de andere personen die op de foto op facebook te zien waren, onherkenbaar waren gemaakt.

Beslissing geschillenkamer

De geschillenkamer heeft als volgt geoordeeld:

1) De foto was wel degelijk geplaatst op een openbaar gedeelte van Facebook. Ze was toegankelijk voor iedereen.

2) Het is echter niet omdat een foto op facebook door iedereen kan worden geraadpleegd en gekopieerd dat de foto mag worden gedeeld via email zonder dat hiervoor een verwerkingsgrondslag bestaat.  Het plaatsen van een profielfoto op facebook laat geenszins het vrije hergebruik toe van de foto door derden die deze raadplegen.

3) De sportrechtbank had een rechtvaardig belang om de foto te delen.

De verwerker kan zich beroepen op een rechtvaardig belang om de foto te delen indien aan 3 voorwaarden is voldaan:

  1. De behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt
  2. De noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
  3. De voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de gegevensbescherming betrokken persoon niet prevaleren

M.a.w. het belang dat wordt aangehaald moet belangrijk genoeg zijn om de privacy van de betrokkene te beperken.

In casu bewijst de sportrechtbank wel degelijk dat haar deelactie van de foto aan de 3 voorwaarden voldoet.

De foto werd gedeeld met als doel de uitvoering van de uitspraak van de sportrechtbank te verzekeren. Door de foto toe te voegen aan de email aan de commissaris van een sportevent en aan de organiserende instantie wou de sportrechtbank er zeker van zijn dat de klager de toegang zou geweigerd worden indien hij zich toch op dat specifiek event zou vertonen.

De email werd aan niemand anders verstuurd zodat de verwerking beperkt werd tot hetgeen noodzakelijk was en bijgevolg de actie niet buitenproportioneel was t.o.v. de schending van de privacy van de betrokkene.

De sportrechtbank wordt dus vrijgesproken. Wij onthouden toch vooral dat je een foto op het facebookprofiel van een persoon niet zonder een rechtmatige verwerkingsgrond mag delen.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.