advies & nieuws
De ‘corona-proof’ versie van de algemene vergadering binnen de vennootschap

Door de coronacrisis en de daar bijhorende opgelegde ‘social distancing’ maatregelen werd de organisatie van een fysieke algemene vergadering quasi onmogelijk. 

Bijgevolg werd er op 15 december 2020 een wetsontwerp goedgekeurd dewelke voorziet in een meer algemeen en meer vereenvoudigd toepassingsgebied

Lees meer
Een voorkooprecht onder voorbehoud, kan dit?

Wat is een voorkooprecht?

Een vaak voorkomende clausule in (handels)huurcontracten is een voorkooprecht. Dit houdt in dat de huurder een recht van voorrang heeft ten aanzien van andere potentiële kopers wanneer de verhuurder het onroerend goed of de handelszaak zou willen verkopen.

Een voorkooprecht kan vooral voordelig zijn in het geval van een handelshuur aangezien de handelshuurder op die manier de kans heeft om zijn/haar gedane investeringen aan de handelszaak te behouden en – vaak niet onbelangrijk – de locatie.

Lees meer
Vernietigingsberoep Grondwettelijk Hof en de DAC6- Richtlijn

De DAC6-Richtlijn werd door de Belgische wetgever omgezet in nationale wetgeving, meer specifiek in het Vlaams Decreet van 26 juni 2020. Bijgevolg zijn bepaalde tussenpersonen, waaronder advocaten, verplicht om sommige grensoverschrijdende constructies aan de fiscus door te geven. Deze wetgeving veroorzaakte de nodige tumult en dan voornamelijk vanuit de hoek van de advocatuur. Dergelijke meldingsplicht valt dan ook niet onmiddellijk te rijmen met het beroepsgeheim, dewelke een essentieel element is om een vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt te kunnen waarborgen.

Lees meer
Misbruik van de economische afhankelijkheid

De invoering van artikel IV.2/1 van het Wetboek Economisch Recht bracht een  belangrijke vernieuwing voor het mededingingsrecht teweeg. Dit artikel voert een verbod in om misbruik te maken van de – zwakke – positie van ondernemingen die economisch afhankelijk zijn van andere – dominerende -ondernemingen.

De achterliggende beweegreden van deze bepaling is om de vrijheid van ondernemen enigszins in te perken door oneerlijke gedragingen te sanctioneren en dit ter bescherming van ondernemingen die een economische afhankelijkheidspositie hebben.

Lees meer
Het belang van de ingebrekestelling bij niet-uitvoering van de overeenkomst

Een vaak voorkomende clausule in B2B en B2C overeenkomsten, alsook in overeenkomsten tussen ondernemingen of particulieren onderling, is een beding dat voorziet in een forfaitaire schadevergoeding wanneer de contractuele verplichtingen niet of laattijdig worden uitgevoerd

Lees meer