gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Het voordeel van de kwijtschelding van schulden voor de gefailleerde : Enkel op eigen initiatief!

De nieuwe faillissementswetgeving en de versoepeling van de voorwaarden om als natuurlijke persoon kwijtschelding te krijgen van uw schulden is van kracht sinds 1 mei 2018. De wijziging vereist wel een eigen inspanning van de natuurlijk persoon/gefailleerde.

Daarnaast werd met de nieuwe wetgeving de zogenaamde de ‘fresh start’ ingevoerd.

Lees meer
Gevoelige bedrijfsgegevens: Hoe beschermen?

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen bepaalt de burgerrechtelijke maatregelen die gevorderd kunnen worden tegen het onrechtmatig verkrijgen – gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

De maatregelen opgesomd in de wet kunnen enkel gevorderd worden door de rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim. Om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim dient cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  1. de informatie moet geheim zijn
  2. de informatie bezit handelswaarde
  3. de houder heeft redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden

Lees meer
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: onmiddellijke toepassing

Het nieuwe WVV voorziet ook enkele wijzigingen die onmiddellijk van toepassing zijn op zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschappen en verenigingen:

  • Oprichting openbare elektronische databank waarin gepubliceerde notariële akten vrij te raadplegen zijn: nog niet operationeel
  • Wijziging van werkelijke naar statutaire zetelleer: de vennootschap zal onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht van het land waarin haar maatschappelijke zetel gevestigd is
  • De nieuwe geschillenregeling

Lees meer
De overgang naar het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV): Anticiperen is de boodschap

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is op 1 mei in werking getreden. De nieuwe wet brengt een aantal grondige wijzigingen met zich mee.

Naast deze uiterste deadline van 1 januari 2024 voorziet de WVV dat op 1 januari 2020 voor alle vennootschappen de dwingende regels uit het WVV automatisch van toepassing zijn. Ook de aanvullende regels zullen van toepassing zijn in zoverre deze niet uitdrukkelijk worden uitgesloten door de statutaire bepalingen.

Lees meer
Wanneer is reclame misleidend ?

Misleidende reclame is verboden op basis van artikel VI.105 WER

Of er sprake is van misleiding wordt beoordeeld vanuit de globale indruk die een reclame geeft aan het gemiddelde lid van het doelpubliek waartoe de reclame zich richt.

ij een algemene reclame zal rekening worden gehouden met de “gemiddelde consument”, die in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt omschreven als een “redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument” in het licht van “maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren”.

Wanneer reclame foute informatie bevat zal er sprake zijn van ongeoorloofde misleidende reclame. Reclame die enkel juiste informatie omvat kan eveneens misleidend zijn, wanneer zij toch een verkeerde voorstelling veroorzaakt.

Vergelijkende reclame (art. VI.17 WER) is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

Lees meer