Disable Preloader
advies & nieuws

De nieuwe insolventiewetgeving trekt de kaart van de ‘fresh start’

Kwijtschelding van de restschulden

Het is de taak van de curator om alle resterende goederen te verkopen en met de opbrengst alle openstaande facturen van leveranciers of kredietinstellingen aan te zuiveren. Meestal is de opbrengst niet voldoende om alle schuldeisers te kunnen betalen. Voortaan kan de natuurlijke persoon - gefailleerde een kwijtschelding van restschulden vragen maar dit moet wel gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis. De rechtbank zal daartoe verplicht zijn indien de gefailleerde daarom vraagt. De kwijtschelding wordt in principe automatisch toegekend. Een belanghebbende met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie kunnen wel een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek de kwijtschelding slechts gedeeltelijk of helemaal niet toe te kennen indien de gefailleerde zich schuldig heeft gemaakt aan een kennelijk zware fout die heeft bijgedragen tot het faillissement. Onze regering wil daarmee zelfstandigen, die een faillissement oplopen, alle kansen geven om opnieuw te beginnen.

Kwijtschelding geen gevolg voor onderhoudsschulden

De kwijtschelding heeft geen gevolg voor onderhoudsschulden noch voor de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft.

Curator kan geen gelden laten gelden op toekomstige inkomsten

De curator zal ook geen rechten meer kunnen laten gelden op de inkomsten die de gefailleerde verwerft nadat het faillissement is uitgesproken.  De kansen op een 'fresh start' worden hierdoor gemaximaliseerd.

Indien de zelfstandige een grote erfenis of dergelijks zou ontvangen, blijven ook deze “inkomsten” veilig en moeten ze niet gebruikt worden om de schuldeisers te betalen.

Dezelfde regeling is voorzien voor de natuurlijke persoon die in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO) zijn onderneming heeft overgedragen.

Ook de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner van deze natuurlijke personen kunnen van hetzelfde voordeel genieten.

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.