advies & nieuws
Faillissement en aansprakelijkheid bestuurders voor RSZ -schulden: Er is hoop!

Krachtens artikel 530, §2 W. Venn. (thans art. XX.226 WER) kunnen bestuurders, zaakvoerders en feitelijke bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij eveneens de sociale bijdragen onbetaald zijn gebleven.

Lees meer
De bestuurder en de niet-concurrentieverbintenis

De kwestie of het voor een bestuurder verboden is om tijdens en – voornamelijk - na de beëindiging van haar bestuurdersmandaat een concurrerende activiteit met de vennootschap uit te oefenen, is een fel omstreden vraagstuk. Het Hof van Cassatie brengt duidelijkheid.

Lees meer
Meer mensen zullen aanspraak kunnen maken op een pro-deo advocaat.

Recent werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor meer mensen recht zullen hebben op een pro-deo advocaat. Een pro-deo advocaat kadert binnen de juridische tweedelijnsbijstand dewelke een gratis of gedeeltelijk gratis juridische dienstverlening waarborgt.

Lees meer
Duaal bestuursmodel in de NV onder het WVV: terug naar af?

Het WVV voorziet in drie bestuursmodellen voor de NV: het monistisch bestuur, de enige bestuurder en het duaal bestuur met een raad van toezicht en een directieraad.

Lees meer