advies & nieuws
Verbod op misbruik van omstandigheden bij het sluiten van een overeenkomst

Een overeenkomst kan maar geldig worden afgesloten indien de partijen hun toestemming hiertoe vrij en bewust geven. Hieruit volgt dat, in het geval er sprake is van een wilsgebrek bij één van deze partijen, er geen sprake kan zijn van een geldige overeenkomst.

Lees meer
Krijgt u als onderneming te maken met slechte reviews? Kan u hier iets tegen doen?

Een slechte review online kan een effect hebben op het imago van uw onderneming en bijgevolg op de werking van uw onderneming.

Het schrijven van dergelijke reviews valt onder het recht op vrije meningsuiting. Gezien dit een grondrecht betreft, kan het slechts in weinig gevallen beperkt worden, maar het kan!

Lees meer
Een nieuwe sanctie in het nieuwe verbintenissenrecht: Prijsvermindering

Met Art. 5.97 BW wordt een nieuwe algemene sanctie in het Belgische verbintenissenrecht ingevoerd. Voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2023 kan een schuldeiser vorderen dat hij zijn schuldenaar minder moet betalen dan oorspronkelijk werd overeengekomen. De schuldeiser kan op deze sanctie beroep doen op in alle gevallen waarbij sprake is van een gedeeltelijke niet-nakoming.

Lees meer
Nieuw in het Nieuw Burgerlijk Wetboek: Anticipatieve Ontbinding

Op 1 juli 2022 is de Wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het BW in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het nieuwe verbintenissenrecht zal in werking treden op 1 januari 2023.

Volledig nieuw is de mogelijkheid voor een partij om een wederzijdse overeenkomst te ontbinden op het moment dat één van de partijen voorziet of met goede redenen vreest dat de wederpartij zijn of haar verplichtingen niet zal (kunnen) uitvoeren, nog vóórafgaand aan het moment dat deze wederpartij verplicht is om zijn of haar verplichtingen uit te voeren.

Lees meer
E-mail is een rechtsgeldig middel voor kennisgeving

Het nieuw Burgerlijk Wetboek bevat een bepaling die bevestigt dat een e-mail kan dienen als een rechtsgeldige kennisgeving. Let wel, de rechtsgeldigheid staat slechts vast in 2 gevallen:

Lees meer